Selasa, 08 Desember 2009

NIKAH MUT’AH DAN NIKAH MUHALLIL

BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Secara lughawi nikah berarti ad-damm wal-jam’ (penggabungan dan pengumpulan) atau al-wath’u (persetubuhan). Secara istilahi nikah adalah ikatan perjanjian (‘aqd) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mensyahkan istimta’ atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Selain ibadah, nikah merupakan wujud sikap ta’awun atau kerjasama antara individu dalam pendirian lembaga keluarga dan sarana reproduksi. (www.nu.or.id)
Namun di samping itu nikah telah menjadi kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka, sehingga ketika sebuah pasangan suami istri merasa kurang puas terhadap pasangannya, yang dilakukan adalah mencari pelampiasan di luar. Namun hal itu tidk mudah, karena kerasnya hukum agama terhadap zina, dan pelarangan terhadap prostitusi. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah orang-orang tersebut, sampai akhirnya muncul tren kawin kontrak.
KAWIN KONTRAK, sebuah film komedi romantis yang mengangkat kisah nyata di sebuah desa di jawa barat. Kisah ini memang nyata di mana, para lelaki mencari istri dengan bantuan calo yang mengantarkannya, kemudian ada penghulu yang menikahkannya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tempo yang telah ditentukan.
Kawin kontrak ini pun makin terkenal bahkan setiap musim liburan pada bulan juni-juli di kawasan puncak bogor, sudah pasti menjadi langganan turis khususnya dari timur tengah untuk menikmati perempuan-perempuan sunda dengan cara kawin kontrak (nikah mut’ah). Dan jika sang suami senang, istri akan di ajak ke negaranya. (jawa pos: 28/06/2009).
Terlepas hukum boleh dan tidaknya, kawin kontrak telah menjadi trend bagi para pejabat kita saat ini yang ingin punya istri muda tanpa sepengetahuan istri tua. Tidak hanya pejabat, para TKI dan juga pekerja-pekerja yang jauh dari suami/istri, untuk memenuhi hasrat mereka, biasanya dilakukan akad kawin kontrak.
Juga mengenai berita perceraian selebriti yang sering muncul di infotainment, atau yang kemudian rujuk kembali, tanpa mau tahu apakah rujuknya masih dalam masa iddah sang istri ataukah telah melebihi masa iddah tanpa melalui muhallil.
Fenomena-fenomena memang sudah sering kita jumpai. Dan berbagai perbedaa pendapat pun terjadi, baik dari sisi hak asasi manusia yang digembor-gemborkan aktifis perempuan maupun dari sisi hukum agamanya. Biarpun perbedaan pendapat terjadi toh fenomena-fenomena di atas terus terjadi dan terus berkembang.
Untuk itu makalah ini mencoba untuk membahas tentang nikan mut’ah/kawin kontrak dan nikah muhallil. Dengan segala keterbatasannya, penulis mencoba mengunggkapkan beberapa hal mengenai nikah mut’ah dan nikah muhallil.
B. Rumusan masalah
Makalah ini akan membahas beberapa hal yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di bawah ini:
1. Bagaimana pengertian nikah mut’ah dan nikah muhallil?
2. Bagaimana hukum-hukum nikah mut’ah dan nikah muhallil?
3. Apa sajakah hal-hal yang berkaitan dengan nikah mut’ah dan nikah muhallil?

BAB II

NIKAH MUT’AH

A. Pengertian Nikah Mut’ah
Mut’ah berasal dari kata tamattu’ yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah mut’ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu, pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan tanpa talak serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal dan tanpa adanya saling mewariri antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut’ah itu. (Fathul Bari 9/167, Syarah shahih muslim 3/554, Jami’ Ahkamin Nisa’ 3/169). (Nikah Mut’ah, Zina Berkedok. arsipmoslem.wordpress.com)
Nikah mut’ah disebut juga zawaj muaqqat (kawin sementara) dan zawaj munqaihl (kawin kontrak), yaitu seorang laki-laki menyelenggarakan akad nikah dengan seorang perempuan untuk jangka waktu sehari, atau sepekan, atau sebulan batasan-batasan waktu lainnya yang telah diketahui. (Macam-Macam Nikah Yang Bathil. www.nu.or.id)
B. Hukum Nikah Mut’ah
Pada awal perjalanan Islam, nikah mut’ah memang dihalalkan, sebagaimana yang tercantum dalam banyak hadits diantaranya:
Hadits Abdullah bin Mas’ud: “berkata: Kami berperang bersama Rasululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sedangkan kami tidak membawa istri istri kami, maka kami berkata bolehkan kami berkebiri? Namun Rasululloh melarangnya tapi kemudian beliau memberikan kami keringanan untuk menikahi wanita dengan mahar pakaian sampai batas waktu tertentu”. (HR. Bukhari 5075, Muslim 1404).
Hadits Jabir bin Salamah: “Dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin ‘Akwa berkata: Pernah kami dalam sebuah peperangan, lalu datang kepada kami Rasululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, dan berkata: Telah diizinkan bagi kalian nikah mut’ah maka sekarang mut’ahlah”. (HR. Bukhari 5117).
Namun hukum ini telah dimansukh dengan larangan Rasululloh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk menikah mut’ah sebagaimana beberapa hadits diatas. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat kapan diharamkannya niakh mut’ah tersebut dengan perselisihan yang tajam, namun yang lebih rajih-Wallahu a’lam- bahwa nikah mut’ah diharamkan pada saat fathu makkah tahun 8 Hijriyah. Ini adalah tahqiq Imam Ibnul Qoyyim dalam zadul Ma’ad 3/495, Al-Hafidl Ibnu Hajar dalam fathul bari 9/170, Syaikh Al-Albani dalam irwaul Ghalil 6/314. (Nikah Mut’ah, Zina Berkedok. arsipmoslem.wordpress.com)
Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa ada 4 macam nikah fasidah, nikah yang rusak atau tidak sah, yakni nikah syighar (tukar menukar anak perempuan atau saudara perempuan tanpa mahar), nikah mut’ah (dibatasi dengan waktu tertentu yang diucapkan dalam ‘aqd), nikah yang dilakukan terhadap perempuan yang dalam proses khitbah (pinangan) laki-laki lain, dan nikah muhallil (siasat penghalalan menikahi mantan istri yang ditalak bain atau talak yang tidak bisa dirujuk lagi).
Dan ini adalah perkawinan yang sudah disepakati akan keharamannya dan jika seorang mengadakan akad nikah semacam ini berarti ia terjerumus pada perbuatan yang bathil (lihat Fiqhus Sunnah II:35).
Dari Sabrah ra, ia berkata, ”Kami pernah diperintah oleh Rasulullah saw melakukan kawin mut’ah pada tahun penaklukkan ketika kami masuk mekkah kemudian kami tidak keluar (meninggal Mekkah) sehingga, kami dilarang kembali dari kawin mut’ah.” (Shahih: Mukhtashar Muslim no:812 dan Muslim II:1023 no:1406).
Namun ada juga yang menghalalkan nikah mut’ah dengan dasar surat An-Nisa’ ayat 24:
… فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡہُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۬‌ۚ ….(٢٤(
“Maka isteri-isteri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka biaya kontrak, sebagai suatu kewajiban. (“Ujrah” yang umumnya diartikan sebagai mahar ini oleh kalangan yang membolehkan nikah mut’ah diartikan sebagai biaya kontrak).”
Selain itu dasar penghalalannya adalah hadis Nabi Muhammd SAW yang diriwayatkan, ketika Perang Tabuk, bahwa para sahabat pernah diperkenankan untuk menikahi perempuan-perempuan dengan sistem kontrak waktu.
Nikah mut’ah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab empat, hukumnya haram dan tidak sah (batal).
Dasar pengambilan, antara lain dari kitab Al-Umm Imam Asy-Syafi’i juz V hlm 71, Fatawi Syar’iyyah Syaikh Husain Muhammad Mahluf juz II hlm 7, kitab Rahmatul Ummah hlm 21, I’anatuth Thalibin juz III hlm 278 – 279, Al-Mizan al-Kubraa juz II hlm 113, dan As-Syarwani ‘alat Tuhfah juz Vll hlm. 224.
Imam Syafi’i mengatakan, semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer), maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun talak antara kedua pasangan suami istri. (Al-Umm V/71)
Syaikh Husain Muhammad Mahluf ketika ditanya mekenai pernikahan dengan akad dan saksi untuk masa tertentu mengatakan bahwa seandainya ada laki-laki mengawini perempuan untuk diceraikan lagi pada waktu yang telah ditentukan, maka perkawinannya tidak sah karena adanya syarat tersebut telah mengalangi kelanggengan perkawinan, dan itulah yang disebut dengan nikah mut’ah. (Fatawi Syar’iyyah II/7)
Para ulama bersepakat, bahwa nikah mut’ah itu tidak sah, dan hampir tidak ada perselisihan pendapat. Bentuknya adalah, misalnya seseorang mengawini perempuan untuk masa tertentu dengan berkata: “Saya mengawini kamu untuk masa satu bulan, setahun dan semisalnya.”
Perkawinan seperti ini tidak sah dan telah dihapus kebolehannya oleh kesepakatan para ulama sejak dulu. Apalagi praktik nikah mut’ah sekarang ini hanya dimaksudkan untuk menghalalkan prostitusi. (Beberapa Perkawinan Yang Bathil: www.ayongaji.com)
BAB III
NIKAH MUHALLIL

A. Pengertian Nikah Muhallil
Nikah Muhallil ialah seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sudah ditalak tiga setelah berakhir masa iddahnya, kemudian dia mentalaknya lagi supaya mejadi halal kawin lagi dengan mantan suaminya yang pertama.
Atau pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk dikawin kembali oleh bekas suaminya. (kamushukum.com)

B. Hukum Nikah Muhallil
Praktik pernikahan ini termasuk dosa besar dan tergolong perbuatan keji, yang tidak diperbolehkan keras, baik kedua laki-laki yang bersangkuntan itu menentukan syarat ketika akad nikah atau mereka berdua sepakat sebelum terjadi akad nikah untuk segera mentalaknya kembali, atau salah satu dari keduanya berniat di dalam hatinya untuk mencerainya lagi. Pelaku pernikahan ini dila’nat oleh Rasulullah saw sebagaimana sabdanya:
Dari Ali r.a. berkata, ”Rasulullah saw. melaknat muhallil (yaitu orang yang menikahi seorang wanita dan menceraikannya dengan niatan supaya wanita itu menjadi halal kembali bagi suami yang pertama.) dan Muhallallahu (yakni orang yang meminta muhallil melakukan pernikahan tersebut mantan suami).” (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no:5101, ’Aunul Ba’bud VI:88 no:6062, Tirmidzi II:294 no:1128 dan Ibnu Majah I: 622 no:1935).
Dari ‘Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Maukah kujelaskan kepada kalian tentang kambing hutan pinjaman?” Para sahabat menjawab, “Mau, ya Rasulullah,” Lanjut Beliau “Yaitu muhallil, Allah telah mela’nat muhallil dan muhallallah,” (Hasan: Shahih: Ibnu Majah no:1572, Ibnu Majah I:623 no:1936 dan Mustadrak Hakim II:198 serta Baihaqi VII:208).
Dari Umar bin Nafi’ dari bapaknya bahwa ia bertutur, “Telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar r.a. lalu bertanya kepadanya perihal seorang suami yang menjatuhkan talak tiga terhadap isterinya. Kemudian saudara laki-laki menikahinya, tanpa perintah darinya agar wanita itu menjadi halal kembali bagi saudaranya (yaitu suami pertama). Lalu apakah wanita itu halal bagi suami yang pertama itu? Maka jawab Ibnu Umar, ”Tidak (halal), kecuali nikah yang didasari cinta yang tulus. Dahulu, pada masa Rasulullah saw. kami menganggap pernikahan seperti ini perzinahan.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil VI:311, Mustadrak Hakim II:199 dan Baihaqi VII:208).
Sumber: Diadaptasi dari 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 567. (Beberapa Perkawinan Yang Bathil: www.ayongaji.com)


BAB IV
HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN NIKAH MUT’AH


A. Perjanjian Kontrak
Kontrak adalah perjanjian formal dengan syarat-syarat tertentu antara dua pihak atau lebih. (Kamusonline.com)
Di antara syarat sah pernikahan ialah :
Bentuk ijab dan qabul pernikahan hendaklah dibuat secara muabbadah (selamanya) dan bukanlah dalam bentuk muaqqatah (bertempoh). Sekiranya pernikahan itu (dibuat dengan syarat) bertempoh maka batallah pernikahan tersebut. (ruj Kitab Feqh Islami Wa Adillatuhu Dr Wahbah Az Zuhaili jilid.9 ms 6551)
Nikah kontrak termasuk di dalam pernikahan muaqqat (bertempo): yaitu sesorang lelaki bernikah dengan wanita dalam tempoh sepuluh hari atau sebulan atau setahun.Perkahwinan ini adalah batil kerana ianya termasuk apa yang dikatakan nikah Mut'ah
Nikah mut'ah pula adalah sesuatu persetujuan atau persepakatan antara lelaki dan perempuan untuk tamatta' (menikmati) salah satu dari kedua-duanya dengan tempo yang tertentu kemudian ditinggalkan tanpa talaq. Pernikahan mut'ah adalah batil menurut kesepakatan jumhur sahabat, tabien, dan a'immah mazahib selain dari imamiah.(ruj Kitab Al- Usrah Al-Muslimah Fi Al-Alam Al-Muasir Dr Wahbah Az Zuhaili ms 65)
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبروعن لحوم الحمر الأهلية الأنسية
Artinya: Dari Saidina Ali bin Abi Thalib r.a bahwa Rasulullah SAW telah melarang nikah mut'ah dengan wanita pada perang Khaibar dan makan himar ahliyah. (HR Imam Al Bukhari ruj.kitab Umdatul Ahkam).
Rasulullah s.a.w bersabda :
يا أيها الناس،إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بالنساء،وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة
Artinya : "Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamuistimta dengan wanita (nikah mut'ah). Ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat." (HR Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah).
B. Perbedaan nikah mut'ah dan muaqqat adalah pada lafaz tamatta' bagi nikah mut'ah dan lafaz zawaj (nikah) bagi nikah muaqqat.
Contoh lafaz bagi nikah mut'ah.
تمتعت بكِ يوما بدينار،فقالت قبلت المتعة
Aku bertamatta' (menikmati) dengan kamu untuk satu hari dengan satu dinar maka perempuan itu menjawab :Aku terima mut'ah tersebut.
Contoh lafaz bagi nikah muaqqat atau kontrak.
تزوجتك مدة كذا،كعشرة أيام مثلا على مهر قدره كذا فتقول:قبلت
Aku menikahi kamu dengan tempo sekian, seperti sepuluh hari sebagai contoh (dan) dengan kadar mahar sekian., kemudian perempuan itu menjawab Aku terima.
(ruj. kitab Al Mufassal Fi Al-Ahkam Al-Mar'ah Wa Bait Al-Muslim Dr. Karim Zaidan jilid 6 ms 162)
C. Bagaimana sekiranya pernikahan itu disyaratkan tempo umur salah satu suami atau istri?
Sebagai contoh: Aku menikah dengan kamu dengan tempo umur kamu atau, aku menikah dengan kamu dengan tempo umurku. Kemudian, perempuan tersebut menjawab :Aku terima.
D. Adakah pernikahan ini batal karena diiringi dengan tempo?
Al Imam Khatib As-Syirbini rahimahullah di dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj dan Al-Imam Al-Ramli rahimahullah dalam kitabnya Nihayah Al-Muhtaj. Kedua-dua kitab syarah Minhaj At-Thalibin karangan Imam Nawawi rahimahullah ini menyebutkan bahwa, batal pernikahan sekiranya nikah dengan (syarat) tempo umur suami atau umur isterinya.
Di dalam mazhab As-syafiyah telah mengatakan dengan jelas dalam bab jual beli. Sekiranya seseorang itu mengatakan: Aku menjual barang ini kepada kamu dengan tempoh hayat kamu.Jual beli seperti ini tidak sah.Maka (dalam) pernikahan lebih utama. (kalaulah jual beli dengan tempoh hayat sesorang sahaja batal apatah lagi nikah)
(rujuk Kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 4 ms 239 dan Kitab Nihayah Al-Muhtaj jilid 6 ms 215)
E. Bagaimana sekiranya seseorang lelaki yang menikah dengan niat akan talak perempuan tersebut tanpa menentukan waktu akan talak perempuan tersebut?
Mungkin beberapa kemungkinan yang boleh kita buat dari persoalan di atas.
-Sekiranya seseorang lelaki berniat akan mentalak isterinya setelah menikah, kemudian disampaikan niatnya kepada calon isteri tersebut, atau pada walinya lalu dipersetujui. Maka jelaslah disini,perkahwinan tersebut adalah perkahwinan muaqqat (bertempo) yang tidak diketahui. Ini bermakna perkahwinan tersebut adalah batal.
-Manakala sekiranya lelaki tersebut berniat akan mentalak isterinya setelah berkahwin tetapi hanya memendamkan niatnya tanpa memberitahukan bakal isteri atau walinya, mungkin perkahwinan yang ingin dilaksanakan itu kerana dendam atau sesuatu kepentingan peribadi maka nikahnya adalah sah tetapi berdosa.
Mazhab Maliki Hanbali dan Syafie mengatakan :sekiranya seseorang lelaki menikahi perempuan tanpa syarat tetapi di dalam hatinya sudah berniat untuk mentalak perempuan tersebut setelah tempoh sebulan (perkahwinan),atau setelah sempurna keinginannya di negara tersebut maka nikah tersebut adalah sah.(ruj Kitab Al- Usrah Al-Muslimah Fi Al-Alam Al-Muasir Dr Wahbah Az Zuhaili ms 65/ Kitab Al Mughni)
F. Bagaimana nasab anak hasil daripada hubungan perkahwinan kontrak?
Penentuan nikah kontrak sama ada batil atau fasid memberi kesan pada nasab anak. Apa yang saya dapati, kebanyakan ulama mengakatan nikah Muaqqat adalah batil. Menurut syekh Al-Fadhil Syaikh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah adalah dinasabkan kepada ibunya sebab nikah itu batil, tidak sah, hubungan mereka itu zina. Nikah muhallil, nikah kontrak,nikah syagar ini contoh nikah fasid. Fasid fi haqiqatil amri sementara pasangan tidak tahu- seperti dinikahkan oleh wali atau saksi yang fasik sedangkan mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu maka mereka tidak boleh berkumpul -kalau kontrak, mereka tahu dan semua tahu hukumnya batil. (Nikah Kontrak: scene-r.blogspot.com)
Wallahu A'lam.


BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Nikah mut’ah adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dibatasi oleh waktu tertentu, seperti satu bulan, dua bulan atau dalam satuan waktu tertentu.
2. Nikah Muhallil adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan si wanita tadi untuk dikawin kembali oleh bekas suaminya.
3. Hukum Nikah Mut’ah secara umum, ulama’ mengatakannya itu haram. Dengan mengingat dalil-dalil hukum dan beberapa hal yang terjadi pasca penikahan mut’ah itu.
4. Hukum nikah muhallil juga termasuk hukum nikah yang batal dan termasuk dosa besar, karena sebelum menikah sang muhallil telah berniat menceraikan istrinya kembali. Sungguh perbuatan yang keji.
5. Anak hasil perkawinan kontrak (nikah mut’ah) adalah termasuk anak zina, berarti anak tersebut tidak punya ayah dan hanya harus dinasabkan kepada ibunya.
B. Saran-Saran
1. Islam telah memberikan solusi tanpa efek samping pada siapapun yaitu pernikahan yang bersifat abadi dan kalau belum mampu maka dengan puasa yang bisa menahan nafsunya, sebagaimana sabda Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, yang artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu menikah maka hendaklah menikah, karena itu lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barangsiapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa karena itu bisa menjadi tameng baginya”
2. Nikah muhallil itu perbuatan yang keji, karena mempermainkan perasaan perempuan. Maka hati-hatilah dengan kata-kata talaq, kalau tidak ingin menyesal.

8 komentar:

 1. Kalau hukum Nikah yang sudah disebutkan dalam Al Quran sebaiknya tidak untuk dirubah rubah lagi pengertianya. Al Quran untuk semua zaman

  BalasHapus
 2. Klo nikah muhalil brtujuan untuk mmperbaiki rmh tgganya (karna anak) dan ingin bertobat di jalan Allah brsama mantan istri yg di talak apakah halal / haram pak walaupun suami yg k2 ingin menikah mnsetubuhi & menceraikan ..

  BalasHapus
 3. Moses said....Deu 24:1  When a man hath taken a wife, and married her, and it come to pass that she find no favour in his eyes, because he hath found some uncleanness in her: then let him write her a bill of divorcement, and give it in her hand, and send her out of his house. Deu 24:2  And when she is departed out of his house, she may go and be another man's wife. Deu 24:3  And if the latter husband hate her, and write her a bill of divorcement, and giveth it in her hand, and sendeth her out of his house; or if the latter husband die, which took her to be his wife; Deu 24:4  Her former husband, which sent her away, may not take her again to be his wife, after that she is defiled; for that is abomination before the LORD: and thou shalt not cause the land to sin, which the LORD thy God giveth thee for an inheritance.
  Mohammed was a liar

  BalasHapus
 4. KABAR BAIK

  Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.

  Nama saya Zara, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.

  Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 400 juta rupiah (Rp400.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.

  Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.

  Anda juga bisa menghubungi saya: (Zaradam@yahoo.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut

  BalasHapus
 5. Bagus referensi artikelnya, bisa dipakai buat ke depannya buat bisnis saya, terimakasih, kunjungi juga halaman kami di Prisma Wedding

  BalasHapus